Elektrická požární signalizace

Proč instalovat elektrickou požární signalizaci?

Elektrická požární signalizace je součástí uceleného systému protipožární ochrany objektů. Slouží ke včasné detekci a signalizaci vznikajícího požáru a k předání informace o vzniku požáru složkám zajišťujícím represivní zásah. Musí být instalována tam, kde je to vyžadováno na základě bezpečnostního posouzení stavby nebo se instaluje na přání vlastníka objektu.

Proč vybrat ARANEA SYSTEMS?

Hlavní prioritou systémů používaných firmou ARANEA SYSTEMS je jejich kvalita, spolehlivost a účelnost. Kvalitní systém dokáže včasným odhalením vzniku požáru zabránit vysokým škodám, které by případný požár mohl způsobit a současně předcházejí finančním ztrátám z důvodu nesprávné detekce vzniku požáru.

Co nabízíme v oblasti EPS?

V oblasti elektrické požární signalizace poskytuje ARANEA SYSTEMS tyto služby:

  • vypracování cenové nabídky EPS na základě seznamu materiálu, půdorysu objektu nebo obhlídky objektu
  • vypracování realizačního projektu EPS
  • instalace a oživení systému EPS
  • naprogramování a výchozí revize systému EPS
  • servisní zabezpečení instalovaného systému EPS
  • provádění pravidelných kontrol systému EPS

Návrh systémů EPS a jejich servis se řídí souborem platných právních norem a je navrhován na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti jednotlivých objektů.